DOPYT

FORMULÁR PRE ZÍSKANIE KALKULÁCIE

Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté v rámci formulára pre získanie kalkulácie Prevádzkovateľ spracúva za účelom vyhotovenia cenovej ponuky dotknutej osobe na základe  jej dopytu.

Kategória dotknutých osôb: osoba, ktorá kontaktovala Prevádzkovateľa prostredníctvom formulára pre získanie kalkulácie za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, znenie zaslanej správy (obsah žiadosti), obsah príloh, ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaje.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. /zmluvné a predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou/.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

poskytovateľ ekonomického  systému  a účtovného programu, poskytovateľ webhostingu, domény, e-mail domény, e-mailhostingu, poskytovateľ dátových služieb.

Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – poskytovanie účtovných služieb.

– do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva –poskytnutie reakcie na dopyt,  či prípadné podnety dotknutej osobe.

Doba uchovávania osobných údajov:  žiadosť o cenovú ponuku na základe dopytu cez formulár pre získanie kalkulácie na webovej stránke Prevádzkovateľ uchováva do naplnenia účelu, t.j. do vystavenia cenovej ponuky.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedených kontaktných údajoch.